Notícies Alcaldia

OBRA DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT I ASFALTAT

Dimecres passat 25 d’abril es va mantindre una reunió entre l’oficina d’urbanisme de l’Ajuntament de La Romana, el projectista, la direcció d’obra, l’empresa adjudicatària i l’Alcaldia de La Romana per a marcar les pautes per a l’inici de les obres de “RENOVACIÓ DE LA XARXA DE SANEJAMENT I MILLORA DE LA PAVIMENTACIÓ DE VIÀRIES 1a FASE” dins de la convocatòria de subvencions del Pla PLANIFICA 2020 de l’Excma. Diputació Provincial d’Alacant.

El cost d’estes obres és de 679.863’33 € que es financen per la Diputació d’Alacant en 577.883,83 € i l’aportació municipal de l’Ajuntament de La Romana en 101.979,50€. Estes obres tindran un termini d’execució de 6 mesos amb un inici d’obres aproximadament per al 25 maig.

Estes obres s’emportaran en una 1a fase que consistirà en la renovació de la xarxa de sanejament i asfaltat de carrers, així com el canvi de col·lector principal fins a arribar a la depuradora.

Els tècnics han programat totes les actuacions necessàries per a evitar en la mesura del possible les molèsties als ciutadans. Malgrat això, l’execució d’esta obra provocarà determinats inconvenients que pretenem reduir i solucionar al màxim. En este sentit, durant el període que duren les obres es produiran talls de carrers dels quals s’informarà els veïns del carrer corresponent amb temps d’antelació al tall.

PLE ORDINARI

S’ha convocat Sessió Plenària de l’Ajuntament de La Romana per a dimarts que ve 7 de maig de 2024 a les 20.00 hores en el saló de plens amb el següent

ORDE DEL DIA

a)     Part resolutiva

1.      Aprovació de l’acta en esborrany de la sessió ordinària del Ple de data 8 de febrer de 2024.

2.   Aprovació inicial de l’Estudi Ambiental i Territorial Estratègic i exposició de modificació estructural del PGOU en compliment de Sentència del TSJ de la Comunitat Valenciana núm. 1769, de 2 de desembre de 2009 i Sentència de 30 d’octubre de 2013 de la Secció quinta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem.

3.   Moció del Grup Popular d’Adhesió al Conveni marc de col·laboració entre la FVMP i la Generalitat per a mobilitzar sòl públic existent per a la promoció i construcció d’habitatge públic.

4.      Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’Exercici 2024.

b)  Activitat de control

1.      Dació de compte de la Liquidació de l’Exercici Pressupostari 2023.

2.      Dació de comptes de Decrets d’Alcaldia des de núm. 15 de data 16 de gener, fins a núm. 148 de data 28 de març de 2024.

c)      Precs i preguntes

LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL 2023 LLANÇA DE NOU RESULTATS POSITIUS

Des de la Secretaria-Intervenció i l’Alcaldia de l’Ajuntament de La Romana s’ha procedit a la liquidació corresponent al pressupost municipal de l’exercici 2023, presentant de nou, per nové any consecutiu, resultats molt positius.

Malgrat les grans inversions dutes a terme al llarg de l’exercici, els fons líquids a data de 31 de desembre eren de 2.148.482’95 €, la qual cosa ha suposat un augment de més del 8% respecte a l’exercici anterior; es redueix lleugerament el romanent de tresoreria per a despeses generals i inversió amb encara una important quantitat disponible d’1.594.384’73 € i un superàvit que aconsegueix la quantitat de 466.726’86 €, incrementant considerablement el superàvit de l’exercici anterior en més d’un 150%.

            De nou, un any més, els comptes de l’Ajuntament de La Romana continuen encadenant resultats molt positius; el que permetrà al Govern Local la incorporació d’importants quantitats del romanent de tresoreria per a inversions molt necessàries i que resultaran molt beneficioses per al nostre municipi.

L’Ajuntament La Romana aposta per la construcció d’habitatges de protecció pública

L’Ajuntament de La Romana ja està treballant per a l’adhesió al conveni marc de col·laboració amb la finalitat de donar impuls a la promoció d’habitatges de protecció pública en sòl de les administracions locals subscrit el passat 2 d’abril entre la Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies: El conegut com a ‘Pla Viu’.

El propòsit d’este conveni és el de mobilitzar el sòl públic existent a la Comunitat Valenciana per a la promoció i construcció d’habitatges de protecció pública. L’equip de govern de l’ajuntament de La Romana ja té identificades les parcel·les que puguen ser destinades a tal fi en una labor coordinada per la regidoria d’Urbanisme, oficina tècnica i secretària-intervenció amb l’objectiu de poder aportar sòl per a este fi.

L’Ajuntament manifesta la seua “voluntat d’adherir-se formal i expressament a totes i cadascuna de les clàusules contingudes en el conveni marc assumint les obligacions i compromisos derivats del mateix i amb subjecció plena a totes elles”.

La disposició actual del sòl municipal per a esta cessió ascendiria a un total de 16.285 m²; en una primera disposició s’aportaran els metres actualment recepcionats, un total de 13.352’5 m² situats en una parcel·la en el Sector S2, ESTE II (enfront del pipican) i una altra parcel·la en el SUE-7 (Urbanització de Benesa).

PROCÉS D’ADMISSIÓ A L’ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL “LA BALSETA” PER AL PRÒXIM CURS 2024-2025

El passat 3 d’abril, per resolució d’Alcaldia, s’aprovava el calendari i els criteris pels quals es regirà el procés d’admissió d’alumnes a l’Escola Infantil municipal “La Balseta” per al curs 2024-2025.

Podran participar en este procés els nascuts en els anys 2022, 2023 i 2024 que vulguen matricular-se per primera vegada a l’Escola Infantil. Els que estan matriculats de cursos anteriors ja tenen la reserva de plaça i la matrícula és automàtica.

El pròxim 11 d’abril es publicarà en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament el nombre de places vacants per a cadascun dels nivells impartits (0-2 anys i 2-3 anys).

Les famílies interessades podran presentar la sol·licitud a l’Ajuntament o a través de la seu electrònica del mateix a partir del dia 15 d’abril i finalitzarà el termini el dia 26 d’abril.

Si hi haguera menys sol·licituds que places disponibles, automàticament tots els sol·licitants quedarien admesos, no hi hauria publicació de llistat provisional i el dia 17 de maig es publicaria la llista definitiva amb els admesos.

En cas contrari, als participants en el procés se’ls requerirà que aporten la documentació necessària de l’1 al 8 de maig per a procedir a la baremació el dia 9 de maig. El dia 10 de maig es publicarà la llista provisional d’admesos perquè en el termini del 13 al 16 de maig puguen presentar les reclamacions que estimen oportunes, per a publicar la llista definitiva el dia 17 de maig. No obstant això, la Regidoria d’Educació iniciaria les gestions oportunes davant la Conselleria, com s’ha fet tots els cursos, perquè en cas necessari s’amplien les places i no quede cap alumne sense escolaritzar i sense el Bo Infantil.

Del 20 al 31 de maig es procedirà a formalitzar la matrícula. Si algú no ho fera en eixe període, s’entendria que renúncia a la plaça.

Adjuntem els documents necessaris relacionats amb el procés:

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

CALENDARI DEL PROCÉS D’ADMISSIÓ

IMPRÉS DE SOL·LICITUD DE PLAZA

“PUNT LABORA MÒBIL” EN LA PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

L’Ajuntament de La Romana acosta els servicis de LABORA, Servici Valencià d’Ocupació i Formació, mitjançant la instal·lació d’un “PUNT LABORA MÒBIL” (autobús adaptat) en la Plaça de l’Ajuntament de La Romana divendres que ve 22 de març de 10 del matí a 6 de la vesprada.

Este servici està dirigit a totes les persones interessades a conéixer per primera vegada els servicis de LABORA, així com a aquells usuaris/es que estant inscrits i vulguen realitzar alguna gestió (orientació, ofertes d’ocupació, modificació de la demanda, etc…).

El “PUNT LABORA MÒBIL” és un servici fruit del conveni de col·laboració entre LABORA, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i l’Ajuntament de La Romana.

Des de la Regidoria de Promoció Econòmica es vol animar a tots/es els veïns/es que vulguen conéixer o precisen dels servicis de LABORA, a aprofitar la proximitat que oferix este servici que compta amb personal especialitzat i el divendres 22 de març estarà disponible a la Romana.

El “PUNT LABORA MÒBIL” és un servici gratuït que no requerix cita prèvia.

L’AJUNTAMENT SUBVENCIONA UN ANY MÉS EL MATERIAL CURRICULAR DELS ESCOLARS DE LA ROMANA

L’Ajuntament de La Romana ha signat un nou conveni amb l’AMPA del CEIP “La Romana” mitjançant el qual li concedeix una subvenció de 6.000 euros destinats a sufragar les despeses de material curricular de la totalitat dels alumnes d’Infantil i Primària del col·legi de la Romana per al present curs escolar 2023-2024.

S’ha optat per mantindre la mateixa fórmula del curs anterior, ja que s’ha comprovat els avantatges que comporta el procés en realitzar-lo a través de l’AMPA; perquè se simplifiquen els tràmits, arriba a tots els alumnes del centre, fins i tot als quals no pertanyen a l’AMPA, sense que les famílies hagen de presentar la sol·licitud per a la subvenció.

En el cas del material per a l’alumnat de l’Escola Infantil Municipal “La Balseta”, com ja es va incloure en el contracte de licitació de l’empresa gestora, les famílies tampoc hauran d’assumir cap despesa per este concepte.

DIA DE LA CONSTITUCIÓ

Enguany, commemorem el 45 aniversari de la Constitució Espanyola de 1978. L’Ajuntament de la Romana, com cada any, convoca a tots els veïns que ho desitgen per a celebrar un Acte Institucional que tindrà lloc el 6 de desembre a les 12.00 del migdia en el Saló de Plenaris de l’Ajuntament. En acabar se servirà un vi d’honor.