Ordenances

Ordenança fiscal relativa a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança de la taxa per l’atorgament de llicència d’obertura d’establiments

Ordenança reguladora de trànsit

Cuadre Infractor de Tràsit

Taxa per ocupació de terrenys d’us públic per taules i cadires

Taxa per prestació de serveis en llotges i mercats

Taxa per la prestació del servei d’aigua potable

Taxa per la prestació de serveis de piscines i poliesportius

Taxa per llicències urbanístiques

Taxa del servei de recollida, tractament y eliminació de residus sòlids

Ordenança Administració Electrónica

Ordenança Subvencions

Utilització Temporal o Esporàdica Edificis Municipals

Venda No Sedentària

Gestió Indirecta

Propietat Sobre Animals De Compañía

Tinença D’Animals Potencialment Perillosos

Reglament General Taula Negociació

Consell Municipal de Mitjans De Comunicació

Reglament de Participació Ciudadana

Borses de Treball Contratació Temporal Personal

Impost de Vehicles de Tracció Mecànica

Taxa Clevegueram

Taxa Servei Recollida de Residus

Taxa Utilizació Instalacions o Serveis Municipals

Taxa per Expedició de Documents Administratius

Taxa Expedició Documents Administratius. Tarifes 21-05-2018

Ordenança Reguladora Del Servei De l’Escola Infantil Municipal De Primer Cicle La Balseta

Taxa Prestació Serveis Escola Educació Infantil

Taxa Per Otorgament de Licencies Municipals d’Ocupació

Taxa Utilització Privativa Sòl, Subsol y Vol Empreses Explotadores

Taxa Utilització Privativa Domini Públic Local Per Empreses de Telefonia

Taxa d’Entrada de Vehicles, Guals y Reserves

Taxa Otorgament de Licencies y Altres Serveis de Tenencia d’Animals Perillosos

Taxa Trau Arenes y Altres Materials de Construcció en Terrrenys Públics

Ordenança General de les Contribucions Especials

Ordenança ICIO 2017 amb Bonificacions

Taxa per l’Apertura d’Establecimientos

Ordenança Fiscal Taxa Drets Examen

Ordenança Municipal reguladora de la Convivència ciutadana en l’espai public La Romana

 

Ordenança municipal reguladora de les Normes d’Ús Piscines Municipals

Ordenança Convivència Ciutadana en l’Espai Public de la Romana

Taxa Drets Examen

Reglament Orgànic Municipal