PLE ORDINARI

S’ha convocat Sessió Plenària de l’Ajuntament de La Romana per a dimarts que ve 7 de maig de 2024 a les 20.00 hores en el saló de plens amb el següent

ORDE DEL DIA

a)     Part resolutiva

1.      Aprovació de l’acta en esborrany de la sessió ordinària del Ple de data 8 de febrer de 2024.

2.   Aprovació inicial de l’Estudi Ambiental i Territorial Estratègic i exposició de modificació estructural del PGOU en compliment de Sentència del TSJ de la Comunitat Valenciana núm. 1769, de 2 de desembre de 2009 i Sentència de 30 d’octubre de 2013 de la Secció quinta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem.

3.   Moció del Grup Popular d’Adhesió al Conveni marc de col·laboració entre la FVMP i la Generalitat per a mobilitzar sòl públic existent per a la promoció i construcció d’habitatge públic.

4.      Aprovació inicial del Pressupost municipal per a l’Exercici 2024.

b)  Activitat de control

1.      Dació de compte de la Liquidació de l’Exercici Pressupostari 2023.

2.      Dació de comptes de Decrets d’Alcaldia des de núm. 15 de data 16 de gener, fins a núm. 148 de data 28 de març de 2024.

c)      Precs i preguntes