Política de Privacitat

Recorde que abans de començar a utilitzar qualsevol dels serveis o funcionalitats de l’Ajuntament de La Romana (a partir d’ara, la WEB) haurà de llegir aquesta Política de Privacitat i Cookies, així com les Condicions Generals d’Ús. La web garanteix el compliment integre de la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, així com del Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 i Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional de Seguretat en l’àmbit de l’Administració Electrònica

RESPONSABLE DE LES DADES I DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

El responsable del tractament és l’Ajuntament de La Romana
NIF: P0311400F
Adreça: Plaza de Gómez Navarro, 1 – C.P. 03669 La Romana, Alacant.
Telèfon: 965 69 60 01
Email: laromana@aytolaromana.es
El Delegat de Protecció de Dades és Grup Unive Serveis Jurídics S.L
Email: dpd@unive.es

PROCESSAMENT DE DADES PERSONALS, FINALITAT DEL TRACTAMENT I CONSENTIMENT PER A la CESSIÓ DE DADES.

La base legal per al tractament de les seues dades està fundada en l’obtenció del seu consentiment, d’acord amb l’article 6.1.e) del Reglament General Europeu de Protecció de Dades, per al compliment d’una missió realitzada en interés públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, i pel seu consentiment exprés de l’article 6.1.a). No obstant això, l’usuari ha de conéixer l’existència del dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.
El responsable del tractament pot realitzar cessions de dades a terceres persones o entitats dependents de l’Ajuntament de La Romana com a registres públics, òrgans municipals, i altres administracions públiques per al compliment íntegre de la missió pública encomanada per la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.
Per tant, totes aquelles cessions de dades que s’efectuen es faran sota el marc de protecció indicat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, o sempre i quan s’efectuen sota l’empara de la missió pública de l’Administració.

RECOPILACIÓ DE LES DADES I DURACIÓ DE LA CONSERVACIÓ
La captura de les dades en la web es realitza a través dels següents formularis d’https://laromana.sedelectronica.es/info.27:

Les dades rebudes per l’usuari seran conservats el temps necessari per a realitzar la sol·licitud rebuda pel ciutadà o fins que l’interessat exercite el seu dret de supressió.
No obstant això, existeix la possibilitat que conservem les seues dades personals si és raonablement necessari per a complir amb les nostres obligacions legals (incloses les peticions de les forces de l’ordre, Agència Tributària o SEPBLAC), reunir els requisits reglamentaris, resoldre disputes, mantindre la seguretat, evitar casos de frau i abús, aplicar les nostres Condicions d’ús o complir la seua sol·licitud de donar-se de baixa de futurs missatges que reba de la web.

FORMULARIS SEU ELECTRÒNICA AJUNTAMENT LA ROMANA

GOVERN OBERT
– Organització i Funcionament
– Població i Territori
– Transparència
– Participació Ciutadana
– Protocol
ADMINISTRACIÓ GENERAL
– Secretaria General
– Patrimoni
– Assumptes Jurídics
– Contractació
– Administració Electrònica
– Protecció de Dades
– Arxiu
COMPETÈNCIES I SERVEIS
– Urbanisme i Habitatge
– Medi Ambient i Activitats
– Proveïment i tractament d’aigües
– Infraestructura Viària
– Serveis Socials
– Seguretat Ciutadana
– Trànsit i transport
– Venda Ambulant
– Sanitat
– Cementeris
– Educació, Cultura i Esports
– Arbitratge i Consum
HISENDA PÚBLICA
– Liquidació i Gestió tributària
– Recaptació
– Tresoreria

FINALITATS DEL TRACTAMENT

ON RECAPTEM LES DADES QUE ES RECOPILEN FINALITAT I BASE JURÍDICA
Formularis de la seu electrònica.

Nom, cognoms, NIF/CIF, email, raó social, adreça física, telèfon i contingut de la instància/sol·licitud.
A més, haurà d’identificar-se temporalment amb el seu sistema Cl@ve o certificat digital.
La web recaptarà les seues dades per a poder donar una resposta a la consulta formulada.
La base jurídica és el consentiment exprés de l’usuari (Art. 6.1.a) i e) RGPD)

ON RECAPTEM LES DADES QUE ES RECOPILEN FINALITAT I BASE JURÍDICA

Formulari de contacte
Nom, email, contingut del missatge
La web recaptarà les seues dades per a poder donar una resposta a la consulta formulada.
La base jurídica és el consentiment exprés de l’usuari (Art. 6.1.a) i e) RGPD)

ON RECAPTEM LES DADES QUE ES RECOPILEN FINALITAT I BASE JURÍDICA

Bústia oberta
Nom, email, telèfon, contingut del missatge
La web recaptarà les seues dades per a poder donar una resposta a la consulta formulada.
La base jurídica és el consentiment exprés de l’usuari (Art. 6.1.a) i e) RGPD)

CATEGORIES DELS DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS

Totes les utilitats oferides per tercers són estrictament necessàries per al desenvolupament dels serveis d’aquesta web i han sigut seleccionades atenent el compliment de la legalitat vigent.
Treballem estretament amb tercers que puguen ser destinataris de les seues dades personals, per exemple:
· El nostre servidor d’hosting o de plataforma web.

EXERCICI DELS DRETS DE L’INTERESSAT
Una vegada que, com a usuari de la WEB ens ha facilitat les seues dades personals, la legislació vigent li permet com a interessat de les seues dades:
· Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
· Sol·licitar la seua rectificació o supressió.
· Sol·licitar la limitació del seu tractament.
· Oposar-se al tractament.
· Sol·licitar la portabilitat de les dades.
· Rebutjar decisions individuals automatitzades
Per a exercir qualsevol dels drets descrits, l’interessat ha de fer arribar aquesta sol·licitud acompanyada de fotocòpia del DNI, passaport o un altre document vàlid que identifique a l’Usuari. Per a això, haurà d’enviar aquesta sol·licitud a la següent adreça de correu: laromana@aytolaromana.es. Així mateix, la sol·licitud haurà de contindre: nom i cognoms de l’interessat, fotocòpia del seu document nacional d’identitat, o del seu passaport o un altre document vàlid que l’identifique i, en el seu cas, de la persona que el represente, petició en què es concreta la sol·licitud, adreça a l’efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant.
L’exercici dels drets serà gratuït per a l’interessat excepte quan les sol·licituds siguen manifestament infundades o excessives, especialment a causa del seu caràcter repetitiu. En aquest cas, el responsable del tractament podrà cobrar un cànon raonable en funció dels costos administratius o negar-se a actuar respecte de la sol·licitud.

RECLAMACIONS I EXERCICI DE DRETS
Els interessats poden dirigir els seus requeriments a les Autoritats de protecció de dades, si creuen que hi ha un problema amb la forma en què estem manejant les seues dades de caràcter personal, mitjançant l’anomenada tutela de drets.
Aquest canal de comunicació podrà efectuar-se a través del següent enllaç de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD):
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronicaweb/vistas/formreclamacionderechos/reclamacionderechos.jsf

COMUNICACIONS I PROMOCIONS COMERCIALS.
D’acord amb la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la web no realitza pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagen sigut prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, en cadascun dels formularis haguts en la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment exprés per a rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.
Conforme al que es disposa en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, la web es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

MENORS D’EDAT
Amb caràcter general, la web no tractarà informació personal, amb coneixements fefaents, de menors de 14 anys.
Per al cas que la web duent a terme cap activitat de control, descobrisca la recopilació involuntària d’informació respecte a menors de 14 anys, durà a terme totes aquelles mesures necessàries que, com a prestador de servei i responsable de tractament, té obligació d’emprendre i poder així suprimir tal informació, en la major brevetat possible, excepte en aquells supòsits que, per raó de legislació aplicable, siga necessari conservar.
De conformitat amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals, els majors de 13 anys estan legitimats per a atorgar el seu consentiment, excepte en aquells casos en els quals la llei exigisca per a la seua prestació l’assistència dels titulars de la pàtria potestat o tutela.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT
L’usuari declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de la web en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
La web es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el Prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seua posada en pràctica.