CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA

Per Decret d’Alcaldia 66/2021 de data 5 de març es convoca sessió extraordinària del Plenari de l’Ajuntament de la Romana el día 10 de març de 2021 a les 16:00 hores al saló d’actes del Centre de la Tercera Edat; amb el següent

ORDE DEL DIA

A) PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l’Acta del Plenari Ordinari de data 21 de gener de 2021.

2. Aprovació Projecte tècnic d’obres “Reparació Adequació i millora CEIP La Romana” en el marc del PLA EDIFICANT.

3. Modificació puntual nº 7 del PGOU de la Romana.

4. Elaboració i aprovació inicial del Pressupost exercici 2021.

5. Modificació Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de la Romana. 6. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits 01/2021.