CONVOCATÒRIA DE PLENARI EXTRAORDINARI URGENT

Per decret d’Alcaldia s’ha concocat sessió extraordinària amb caràcter d’urgència del Plenari de l’Ajuntament de la Romana a celebrar el 29 de setembre de 2022 a les 13.30 hores amb el següent

ORDRE DEL DIA

1r Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del plenari de data 14 de juliol de 2022.

2n Aprovació de la Compte General de l’exercici 2021

3r Adhessió específica a l’Acord Marc per al Subministrament d’energia elèctrica.

4t Designació dels dies Festius Locals per a 2023.