PLA RESISTIR LA ROMANA

Convocatòria d’ajudes econòmiques per a autònoms i microempreses l’activitat de les quals s’ha vist afectada per la pandèmia provocada per la COVID-19 al municipi de la Romana. La quantitat total destinada a les ajudes arriba fins a 49.549,00 euros, aportats per les tres administracions (62,5% Generalitat Valenciana, 22,5% Diputació d’Alacant i 15% Ajuntament de la Romana).

Se subvencionaran les despeses corrents que responguen al manteniment de l’activitat fins un màxim de 2.000,00€ per autònom o microempresa més 200,00€ per cada treballador afiliat a la Seguretat Social.

Si després de repartir, existira un excedent de recursos sense utilitzar, es procedirà a augmentar proporcionalment les ajudes als sectors més afectats (segons Annex I de les Bases); així com a subvencionar a altres activitats també afectades per la pandèmia i que no estiguen contemplades en els sectors definits en l’Annex I de les Bases.

Les sol·licituds es presentaran a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de la Romana (https://laromana.sedelectronica.es) en el termini de 20 dies hábiles a partir del dia següent a la publicació de les Bases en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOP).

Adjuntem la documentació necessària per a la tramitació: Bases, Sol·licitud i Annexos.