AJUDA PRIMERA INSTAL•LACIÓ JÓVENS (AGRICULTORS-RAMADERS) CONVOCATÒRIA 2021

RÈGIM D’AJUDA

Les ajudes consisteixen en una prima la quantitat básica de la qual s’estableix en 20.000 €, que pot incrementar-se en les següents quantitats:

a) 5.000 € quan el jove s’instal·la com membre d’una entitat associativa, que no siga unipersonal, amb personalitat jurídica. Les sol·licituts que s’acullen a aquest increment de l’import base no podran acollir-se als apartats b) i c).

b) 10.000 € quan en la sol·licitud d’ajuda estiga prevista la utilització de més de 2 UTA i fins 3 UTA tras la implementació del pla empresarial.

c) 15.000 € quan en la sol·licitud d’ajuda estiga prevista la utilització de més de 3 UTA tras la implementació del plan. Aquest apartat és excloent amb l’anterior.

d) 10.000 € per a les sol·licituts que tinguen prevista la instal·lació en una explotació mixta amb al menys 0,5 UTA en orientacions agrícoles i 0,5 en orientacions ramaderes.

e) 5.000 € si l’explotació està ubicada en la seua major part en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, segons el PDR CV 2014-2020 o en zones incloses en la xarxa Natura 2000.

f) 15.000 € si l’explotació es troba ubicada en la seua major part en zones de muntanya, segons el PDR CV 2014-2020. Aquest apartat és excloent amb l’anterior.

g) 5.000 € si la sol·licitud preveu que l’explotació dispose d’instal·lacions per a l’acondicionament i/o transformació de, al menys, el 25% de la producció obtesa.

h) 5.000 € si el pla empresarial contempla la recuperació de terres en estat d’abandó, que suposen al menys l’equivalent a 0,3 UTA.

En qualsevol cas, l’import total de l’ajuda pot arribar com a màxim als 70.000 €.

ENLLAÇ INTERNET DEL PROCEDIMENT

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=571&version=amp