PLENARI ORDINARI

Per Decret d’Alcaldia de data 13 de febrer es convoca reunió del Plenari Ordinari de l’Ajuntament de la Romana a celebrar el proper dijous 16 de febrer a les 21.00 hores amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

A) Part resolutiva

  1. Aprovació d’actes, en esborrany, de sessions anteriors: sessió extraordinària de Plenari de data 29 de setembre, sessió ordinària de data 26 d’octubre, i sessió extraordinària i urgent de data 14 de novembre de 2022.
  2. Aprovació Pla d’actuació municipal front al risc d’inundacions (PAM RI INU)
  3. Expedient 792/2022. Aprovació inicial Modificació Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa pel servei de subministrament domiciliari d’aigua.
  4. Expedient 58/2023. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits núm 01/2023
  5. Expedient 59/2023. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits núm 02/2023 Despeses indegudament adquirides.

B) Activitat de control

  1. Dació compte Requeriment i contestació Direcció General Qualitat Democràtica Retirada Vestigis contraris a Memòria Democràtica
  2. Dació compte Decrets d’Alcaldia: des del núm 407 de 18 d’octubre fins el núm 526 de 29 de desembre de 2022

C) Precs i preguntes