ASFALTAT DE CAMÍ A L’ALCANÀ

S’ha dut a terme una actuació de reg asfàltic amb grava del camí que transcorre a través de la pedania d’Alcanà que uneix les carreteres d’Asp i de Novelda.

L’obra que ha sigut finançada a través d’una subvenció al 100 % per part de l’Excma. Diputació d’Alacant de 40.266,40 euros, dintre de la convocatòria de subvencions a favor d’ajuntaments i entitats locals de la Província d’Alacant amb població inferior a 5.000 habitants, per a reparacions i conservació de camins de titularitat no provincial – anualitat 2022.

A aquesta obra d’asfaltat en camí rural s’unirà en breu 100.000 euros de fons propis del romanent de tresoreria municipal per a poder continuar amb el projecte iniciat l’any passat per a l’acondicionament de diversos camins rurals mitjançant llastos i cement per a millorar la connexió dintre del teixit rural.