CONVOCATÒRIA PLENARI ORDINARI

Per Decret d’Alcaldia, s’ha convocat el Plenari Ordinari de la Corporació Municipal corresponent al mes de juliol de 2022 per al pròxim dijous dia 14 a les 21.00 hores al saló de plenaris de l’Ajuntament, amb el següent

ORDE DEL DIA:

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l’acta de la sessió ordinària de Plenari de data 27 de gener de 2022.

2. Aprovació inicial Modificació de Crèdits núm 03_2022 en modalitat suplements de crèdit.

3. Aprovació inicial Modificació de Crèdits núm 04_2022 Crèdits extraordinaris.

B) Activitat de control

4. Donar compte Liquidació exercici Pressupostari 2021.

5. Dació de compte Decrets d’Alcaldia del núm 109 (4 d’abril) al núm 233 (30 de juny)

6. Dació de compte Estat d’execució del Pressupost Municipal Gener a Juny 2022.

7. Dació compte informes Tresoreria Període mitjà de pagament Primer i segon trimestre 2022.

C) Precs i preguntes