PLENARI ORDINARI MES DE JULIOL

Per Decret d’Alcaldia de data 16/07/2021 s’ha convocat el Plenari Ordinari corresponent al mes de juliol. L’esmentada sessió se celebrarà el pròxim 21 de juliol de 2021 a les 21.00 hores al saló d’actes de la segona planta del Centre de la 3a Edat; amb el següent

ORDE DEL DIA

A) Part resolutiva

                1. Aprovació d’actes, en esborrany, de sessions anteriors: plenari ordinari de 28 d’abril i plenari extraordinari i urgent de 17 de juny de 2021.

                2. Expedient 121/2020. Planejament General, modificació puntual núm 7 del PGOU de la Romana canvi de qualificació de parcela dotacional Assistencial-Sanitària P/TD-Sa a Educatiu-Cultural.

                3. Expedient 476/2021. Contractacions. Adhessió genèrica a la Central de compres de la Generalitat Valenciana.

4. Expedient 469/2021. Contractacions. Adhessió genèrica a central de contractació de la Direcció general de racionalització i contractació de l’Estat.

5. Expedient 449/2021. Adhessió Agència Valenciana de Protecció del Territori.

6. Expedient 510/2021. Modificació de crèdits. Crèdits extraordinaris finançats amb càrrec a Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals.

B) Activitat de control

                7. Dació de compte Resolucions d’Alcaldia: Decret d’Alcaldia núm 97 de 6 d’abril al núm 231 de data 30 de juny de 2021.

                8. Dació de compte informe anual objeccions emeses per intervenció exercici 2020.

C) Precs i preguntes