Portal de transparència

Estructura del portal de transparència de l’Ajuntament de La Romana
Informació institucional, organitzativa i de planificació Estructura, personal i funcionament
1.1. Funcions
1.2. Normativa d’aplicació
1.3. Estructura organitzativa
1.4. Organigrama
1.5. Document de gestió de personal.
1.6. Retribució econòmica anual del personal.
1.7. Personal eventual i directiu.
1.8. Oferta anual d’ocupació pública.
1.9. Convocatòries d’ocupació pública.
1.10. Convocatòries de selecció temporal.
1.11. Reconeixement de compatibilitat dels empleats públics.
1.12. Procediments Administratius (Catàleg de procediments).
1.13. Informació sobre els resultats de les eleccions sindicals i còmputs d’hores per a exercir la representació sindical de els/as delegats/as.
Planificació estratègica
2.1. Plans i programes
2.2. Avaluacions de plans i programes
Protecció de dades
3.1. Registre d’activitats de tractament de dades personals
Informació de rellevància jurídica
Documents de gestió de rellevància pública
4.1. Directrius, instruccions, acords, circulars i respostes a consultes amb rellevància jurídica.
Normativa local
5.1. Els reglaments i ordenances en procés d’aprovació.
5.2. Els reglaments i ordenances aprovats.
5.3. Les memòries i informes que facen referència a l’aprovació de reglaments i ordenances. Altres
6.1. Altres documents sectorials amb rellevància jurídica.
Informació econòmica, pressupostària i estadística
Contractació
7.1. Perfil del contractant – Informació relacionada amb els contractes i les adjudicacions.
7.2. Informació relativa a les subcontractacions.
7.3. Informació relacionada amb els contractes menors.
7.4. Estadístiques relacionades amb la contractació pública. Convenis i acords amb altres administracions
8.1. Convenis.
8.2. Encàrrecs de gestió.
Subvencions i ajudes públiques
9.1. Subvencions i ajudes públiques.
9.2. Termini mitjà de pagament de subvencions i ajudes públiques.
9.3. Informes de morositat (pagament de subvencions).
Inventari de béns i drets
10.1. Béns immobles de domini públic.
10.2. Béns mobles de valor històric.
10.3. Nombre de vehicles oficials.
Normativa pressupostària
11.1. Pressupostos Locals.
11.2. Estat d’execució del pressupost.
12.1. Comptes anuals.
12.2. Informes d’auditoria de comptes i de fiscalització.
13.1. Despeses de caixa fixa.
14.1. Els comptes bancaris oberts en entitats financeres.
Retribucions dels càrrecs electes
13.1. Retribucions i indemnitzacions per raó del càrrec.
Compatibilitats
14.1. Autorització o resolucions de compatibilitat.
Càrrecs electes
15.1. Atribucions dels càrrecs electes.
15.2. Declaració d’activitats i béns anuals.
15.3. Currículum dels càrrecs electes.
15.4. Registre de regals i obsequis per raó del càrrec.
15.5. Viatges i desplaçaments per raó del càrrec.
15.6. Agendes públiques dels representants.
Qualitat dels serveis públics
16.1. Cartera de serveis municipals.
16.2. Informació relativa al grau de compliment i qualitat dels serveis públics.
16.3. Cartes de servei municipals.
Campanyes publicitàries i d’informació a la ciutadania
17.1. Cost de les campanyes de publicitat i de promoció institucional.
17.1. Enquestes i estudis d’opinió